top of page
11062b_ca7c24ff937647209493a1cc09f3db7d~

BODY STRESS RELEASE

BRAINSPOTTING

COUNSELING

 

Volwassenen - €65,00.

Kinderen tot en met 12 jaar - € 55,00.

PLANTENGENEESKUNDE

INTAKE  -  €90,00 (90 minuten)
OPVOLG
   €15,00 p/15 min

ONLINE of TELEFONISCH -  €15,00 p/15min

INTAKE KINDEREN tot en met 12 jaar -  €60.00

 

  • Kruiden worden apart berekend

TARIEVEN

Tarieven

Betalingswijze is contant, met bankapp of Payconiq, na het consult.

Indien je een afspraak wenst te verplaatsen of annuleren, dient dit ten laatste 24 uur op voorhand te gebeuren. Wordt de afspraak minder dan 24 uur op voorhand verplaatst of geannuleerd, dan zal het volledige tarief voor de sessie in rekening worden gebracht.

PRIVACY

PRIVACY VERKLARING

Jouw privacy wordt beschermd door ons beroepsgeheim en doordat we conform de GDPR werken.


Indien je Wonderboom contacteert via het contactformulier van de website of via email, dan houden we je e-mailadres bij in het mailprogramma, op een beveiligde computer met up-to-date software. Gegevens welke je ons verstrekt via een informatieverzoek of e-mail worden enkel gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.


Om onze praktijken goed uit te voeren, is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Je dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.


Wij werken volgens gedeeld beroepsgeheim waarbij wij overleg plegen binnen ons team maar ook dit anonimiseren we zoveel mogelijk.
De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden:
om – mits jouw expliciete toestemming – andere zorgverleners te informeren,
om de cliënt op de hoogte te houden,
om de cliënt praktische info en nuttig materiaal te kunnen bezorgen in het kader van zijn/haar therapie,
om een vlotte afsprakenregeling te bekomen door de juiste identiteit van elke cliënt vast te stellen en deze cliënt vlot te kunnen bereiken in geval de gemaakte afspraak uitzonderlijk verplaatst dient te worden,
voor het opstellen van een factuur en/of mijn financiële administratie. Slechts een fractie van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

 

Deze gegevens worden digitaal en/of op papier verwerkt en bewaard in een dossierkast die afgesloten kan worden, en/of op een beveiligde computer met up-to-date software, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

 

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan de strikt noodzakelijk bewaartermijn.

 

In een verwerkingsovereenkomst met het hostingbedrijf  achter WONDERBOOM.EU, is vastgelegd dat uitsluitend gegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de overeenkomst tussen het hostingbedrijf en WONDERBOOM.EU. De informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan waarvoor deze zijn verkregen (de hosting van de website en e-mail), zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht, zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.


BEVEILIGING

Het hostingbedrijf achter de website van WONDERBOOM.EU neemt technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).


Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie:

https://www.privacycommission.be

bottom of page